Financieel plan

Wat is een Financieel plan?

Wat is een financieel plan?

Een financieel plan is een wezenlijk onderdeel van uw bedrijfsstrategie en geeft u inzicht in de financiële haalbaarheid van uw bedrijf. Het helpt u bij het bepalen van uw financiële doelen en de stappen die u moet nemen om deze doelen te bereiken. 


Stappen voor het maken van financieel plan

Hier zijn enkele stappen om u te helpen bij het opstellen van een financieel plan:

 1. Bepaal uw financiële doelen: Bepaal uw korte- en lange termijn financiële doelen, zoals het verhogen van uw inkomen, het uitbreiden van uw bedrijf of het verbeteren van uw kasstroom.

 2. Verzamel uw financiële gegevens: Verzamel uw financiële gegevens, waaronder uw inkomsten- en uitgave gegevens, balans- en winstrekeningen en vermogens- en schuldpositie.

 3. Bepaal uw uitgavenpatroon: Bepaal hoe u uw geld uitgeeft en identificeer eventuele manieren om uw uitgaven te verminderen.

 4. Voorspel uw financiële toekomst: Maak realistische schattingen van uw inkomsten en uitgaven voor de komende jaren en bepaal hoe uw financiële situatie zich zal ontwikkelen.


Modellen voor het maken van financieel plan

Er zijn verschillende modellen die u kunt gebruiken om u te helpen bij het opstellen van een financieel plan, waaronder het breakeven-analysemodel, het investeringsbeoordelingsmodel en het bedrijfswaardemodel.


Break even-analyse

De break-even analyse is een model dat wordt gebruikt in de bedrijfseconomie om te bepalen op welk punt een bedrijf geen winst maakt en geen verlies lijdt. Het model maakt gebruik van de vaste kosten, variabele kosten en de verkoopprijs van een product of dienst om de hoeveelheid producten of diensten te berekenen die een bedrijf moet verkopen om zijn totale kosten te dekken en dus "break-even" te zijn.


Om een break-even analyse uit te voeren, moet een bedrijf eerst alle vaste kosten identificeren die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden, zoals huur, salarissen, verzekeringen en nutsvoorzieningen. Daarnaast moet het bedrijf de variabele kosten berekenen die gepaard gaan met de productie van elk product of elke dienst, zoals grondstoffen, arbeidskosten en verpakkingsmateriaal. Het verschil tussen de verkoopprijs van een product of dienst en de variabele kosten per eenheid wordt de bijdrage genoemd.


Met deze informatie kan een bedrijf de break-even punt berekenen. Dit wordt gedaan door de totale vaste kosten te delen door de bijdrage per eenheid. Het resultaat is het aantal producten of diensten dat het bedrijf moet verkopen om de totale kosten te dekken en dus break-even te zijn.


Als het bedrijf meer producten of diensten verkoopt dan het break-even punt, zal het winst maken. Als het minder verkoopt dan het break-even punt, zal het verlies maken. Daarom is de break-even analyse een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven om de financiële gezondheid van hun onderneming te begrijpen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen.


Investeringsbeoordelingsmodel

Een investeringsbeoordelingsmodel is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de financiële levensvatbaarheid van een bepaalde investering te bepalen. Het model is bedoeld om bedrijven te helpen bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen door te bepalen of de verwachte toekomstige kasstromen die gepaard gaan met de investering, voldoende zijn om de initiële kosten van de investering terug te verdienen en voldoende rendement op de investering te genereren.


Er zijn verschillende soorten investeringsbeoordelingsmodellen, maar de twee meest gebruikte zijn de netto contante waarde (NCW) en de interne rentevoet (IR).


NCW-methode

Bij de NCW-methode wordt de contante waarde van alle toekomstige kasstromen, inclusief inkomsten en uitgaven, berekend en verminderd met de initiële investeringskosten. Als de NCW positief is, betekent dit dat de investering meer oplevert dan de kosten ervan en dus winstgevend is. Bij een negatieve NCW is de investering waarschijnlijk niet rendabel.


IR-methode

Bij de IR-methode wordt de rentevoet berekend waarmee de contante waarde van de toekomstige kasstromen gelijk is aan de initiële investeringskosten. Als de IR hoger is dan de vereiste minimale rendementsdrempel van de investeerder, is de investering waarschijnlijk winstgevend.


Naast deze methoden kunnen er nog andere factoren worden meegenomen in een investeringsbeoordelingsmodel, zoals risicofactoren, belastingeffecten en inflatie. Het uiteindelijke doel van een investeringsbeoordelingsmodel is om bedrijven te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over investeringen en het minimaliseren van de risico's die gepaard gaan met deze investeringen.


Bedrijfswaardemodel

Het bedrijfswaardemodel is een financieel model dat wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van verschillende financiële factoren. Het bedrijfswaardemodel is een van de belangrijkste instrumenten die worden gebruikt in bedrijfswaardering en kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld:

 • Om de verkoopprijs van een bedrijf te bepalen
 • Om te onderhandelen over een fusie of overname
 • Om aandeelhouderswaarde te bepalen of te maximaliseren
 • Om de waarde van een bedrijf te bepalen voor fiscale doeleinden.

Het bedrijfswaardemodel houdt rekening met verschillende factoren, waaronder de toekomstige kasstromen van het bedrijf, de risicofactoren die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten, de verwachte groeisnelheid van het bedrijf en de huidige rentetarieven. Door deze factoren te analyseren en te evalueren, kan het model een geschatte waarde van het bedrijf opleveren.


Er zijn verschillende soorten bedrijfswaarderingsmodellen, waaronder het discounted cashflow (DCF) model, de multiples methode en de asset-based methode. Elk van deze methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen en wordt vaak gekozen op basis van de specifieke kenmerken van het bedrijf en het doel van de waardering.


Bedrijfswaardering is een complex proces en het is belangrijk om te beseffen dat de uiteindelijke waarde van een bedrijf slechts een geschatte waarde is en dat er veel factoren zijn die deze waarde kunnen beïnvloeden. Het bedrijfswaardemodel is echter een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven en beleggers om de waarde van een bedrijf te bepalen en beslissingen te nemen op basis van financiële feiten.


Door deze stappen en modellen uit te werken, zult u een realistisch financieel plan opgesteld hebben en een goede inkijken krijgen in de huidige en toekomstige financiën van uw bedrijf.


EBITDA

EBITDA is de afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een belangrijke financiële maatstaf die wordt gebruikt om de prestaties van een bedrijf te beoordelen. EBITDA meet de operationele winst van een bedrijf vóór belastingen, rente, afschrijvingen en afwaarderingen.

EBITDA is een waardevolle indicator voor het beoordelen van de kernactiviteiten en de financiële prestaties van een bedrijf, omdat het de operationele winst weergeeft die direct te wijten is aan de inkomsten uit de bedrijfsactiviteiten, zonder rekening te houden met factoren die niets te maken hebben met deze activiteiten, zoals belastingen, rente, afschrijvingen en afwaarderingen.

Als je de financiële prestaties van je bedrijf wilt beoordelen en vergelijken met die van andere bedrijven, is het belangrijk om EBITDA te berekenen. Het kan ook worden gebruikt als basis voor het bepalen van de waardering van een bedrijf, het nemen van beslissingen over investeringen en het verbeteren van de winstgevendheid en efficiëntie van het bedrijf.


De EBITDA kan worden berekend door de volgende formule te gebruiken:

EBITDA = Netto-inkomen + Belastingen + Rentekosten + Afschrijvingen + Afwaarderingen

Waarbij:

 • Netto-inkomen is het resultaat van de bedrijfsactiviteiten, zoals weergegeven in de winst- en verliesrekening.

 • Belastingen zijn de bedrijfsbelastingen die zijn verschuldigd aan de overheid.

 • Rentekosten zijn de kosten voor het lenen van geld, zoals rente op leningen of rente op schulden.

 • Afschrijvingen zijn de kosten voor de afschrijving van vast actief, zoals machines, gebouwen en voertuigen.

 • Afwaarderingen zijn de waardevermindering van bepaalde activa, zoals voorraden of debiteuren.

Het is belangrijk op te merken dat EBITDA alleen bedoeld is als indicatie van de operationele winst en geen substituut is voor de nettowinst, die de uiteindelijke winst van het bedrijf weergeeft na rekening te hebben gehouden met alle kosten en verplichtingen. Het is belangrijk om de juiste boekhoudkundige en financiële methoden te gebruiken bij de berekening van de EBITDA en de financiële rapportage van het bedrijf te raadplegen om de meest nauwkeurige resultaten te krijgen.

Reactie plaatsen