Algemene voorwaarden van Femi Works

Bijlage I. leverings- en inkoopvoorwaarden van Femi B.V.

Hieronder treft u de algemene leverings- en inkoopvoorwaarden aan. Onze leverings- en inkoopvoorwaarden – welke van toepassing – zijn tevens inzichtelijk via onze website. De leverings- en inkoopvoorwaarden is toepasselijk tussen bemiddelde Aannemer en Opdrachtgever en de voorwaarden in dit document zijn toepasselijk tussen Femi B.V. en Opdrachtgever.


1. Toepasselijkheid voorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden en algemene inkoopvoorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Femi B.V. en ZZP’ers en tussen Femi B.V. en Opdrachtgevers. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Onder schriftelijk wordt verstaan per brief of per e-mail. Mondelinge mededelingen binden Femi B.V. niet.

Eventuele voorwaarden van Opdrachtgevers en/of ZZP’ers worden door Femi B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij nadrukkelijk, met schriftelijk instemming door Femi B.V. anders is overeengekomen. Indien andere voorwaarden of bepalingen bij overeenkomst desalniettemin mede van toepassing zijn, zullen in geval van enige strijd tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden, bij uitsluiting van de voorwaarden van Femi B.V. van toepassing zijn.

Indien één of meerdere bepalingen uit de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze voorwaarden openig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene inkoop- en/of leveringsvoorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven. Iedere niet toepasbare bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van de niet rechtsgeldige/toepasbare bepaling.


2. Werkzaamheden

De door Femi B.V. bemiddelde ZZP’ers handelen volledig zelfstandig en voor eigen risico. Opdrachtgever staat er voor in dat de ZZP’ers hun werkzaamheden op de afgesproken tijden en onder verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen verrichten. Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke bepalingen met betrekking tot onder meer arbeidsomstandigheden en veiligheid te respecteren, bij gebreke waarvan ZZP’ers bevoegd zijn hun werkzaamheden te staken of op te schorten, zulks onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot doorbetaling van het overeengekomen tarief. Femi B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen. Door ondertekening van de urenbrieven van Femi B.V. gaat Opdrachtgever akkoord met de door de ZZP’er opgevoerde uren en de door deze verrichtte werkzaamheden en verplicht hij zich tot betaling.


3. Vordering en levering van zaken

De vordering die op de Opdrachtgever ontstaat wegens de door de ZZP’ers verrichtte werkzaamheden is eigendom van Femi B.V.. Femi B.V. factureert dientengevolge op eigen naam de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever. ZZP’ers kunnen hun werkzaamheden verrichten tegen aanneemsom of in regie.

Femi B.V. zal zich – zonder dat op haar een leveringsverplichting rust – ervoor inspannen dat de met Opdrachtgever overeengekomen ZZP’ers beschikbaar zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, maar aanvaardt in geval van niet beschikbaarheid geen enkele aansprakelijkheid. Femi B.V. behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken en werkzaamheden voor totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Femi B.V. wordt onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om in geval van wanprestatie door Opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de door Femi B.V. aangevoerde zaken terug te nemen. Voor het geval het eigendomsvoorbehoud zal zijn geëindigd voordat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Femi B.V. zal hebben voldaan, draagt Opdrachtgever over de zaken tevens in pand over aan Femi B.V. Indien ter zake gemonteerde zaken nog geen oplevering heeft plaatsgevonden is Femi B.V. uitdrukkelijk gerechtigd de zaken te demonteren en terug te nemen. Femi B.V. is voorts bevoegd werkzaamheden waarvan de tijdsverantwoording op de urenlijsten nog niet zijn afgetekend, weer ongedaan te maken.


4. Aansprakelijkheid

Femi B.V. is nimmer aansprakelijk c.q. sluit aansprakelijkheid hierbij nadrukkelijk uit voor directe schade welke voortvloeit uit de uitvoering en/of kwaliteit van de verrichte werkzaamheden van de door Femi B.V. ingezette ZZP’ers. De aansprakelijkheid van de door Femi B.V. ingezette ZZP’ers voor de door hen verrichte werkzaamheden is, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot een bedrag van €1.250,00.

Opdrachtgever vrijwaart Femi B.V. en de door haar ingezette ZZP’ers voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers en contractanten van Opdrachtgever), verband houdende met dedoor de ZZP’ers verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever Femi B.V. voor alle andere mogelijke vorderingen ter zake schade, hoe dan ook veroorzaakt door de ZZP’ers. Behoudens opzet of grove schuld van de statutaire directie van Femi B.V. is Femi B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en gederfde winst.


5. Relatie/Concurrentiebeding

Opdrachtgever en ZZP’er garanderen dat zij en/of feitelijk en/of formeel aan hen gelieerde ondernemingen of personen dan wel via andere uitzendbureaus, bemiddelaars of detacheerders of andere tussenpersonen tijdens of binnen 24 maanden na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden (dan wel andersoortige werkzaamheden), geen zaken met elkaar doen zonder tussenkomst van Femi B.V. en elkaar zonder tussenkomst van Femi B.V. niet zullen benaderen. Opdrachtgever en ZZP’er zijn derhalve verplicht eventuele toekomstige werkzaamheden binnen de hiervoor genoemde termijn via Femi B.V. te laten verlopen, tegen tenminste dezelfde of vergelijkbare condities. Partijen accepteren dat in geval van een overtreding van dit relatie/concurrentiebeding Femi B.V. aanspraak maakt op een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van € 25.000,00 door Opdrachtgever en een schadevergoeding van € 15.000,00 door ZZP’er voor iedere overtreding, dan wel naar keuze van Femi B.V. een niet voor rechterlijke matiging, vatbare schadevergoeding van € 250,00 per dag of gedeelte van een dag dat de overtredingvoortduurt. Partijen stellen vast dat de schadebedragen tenminste de vooraf door partijen berekende en vastgestelde schade betreft die Femi B.V. wegens de overtreding zal lijden. Dit onverminderd het recht van Femi B.V. om daarnaast in ieder individueel geval de eventueel hoger geleden schade te vorderen.


6. Reclames

Reclames met betrekking tot de hoogte van het door Femi B.V. gefactureerde bedrag dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt te worden. Reclames ontvangen na verval van de vijf werkdagen termijn alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door Femi B.V. niet in behandeling genomen. Reclame kan in geen geval plaatsvinden indien de factuur overeenstemt met de door de Opdrachtgever getekende urenbriefjes vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief. Indien sprake is van een reclame voor een specifiek onderdeel van een verzamelfactuur, bijvoorbeeld de werkzaamheden van een specifiek persoon, ontslaat dit Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting van het overige dat is gefactureerd. Reclames kunnen nimmer worden verhaald op facturen en/of werkzaamheden welke geen betrekking hebben opeen reclame.


7. Voortijdige beëindiging/opschorting

Femi B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of, naar haar keuze, op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er, naar het oordeel van Femi B.V., reële aanwijzingen zijn (waaronder beslag, negatieve kredietinformatie, dreigend faillissement of dreigende surseance) dat Opdrachtgever in de toekomst zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen. Opdrachtgever is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd om enig bedrag met één of meer vorderingen van Femi B.V. te verrekenen en/of enige betaling aan Femi B.V. op te schorten Een beroep op zowel gehele als gedeeltelijke ontbinding is voor Opdrachtgever uitgesloten.


8. Opzegtermijn en 16-uur kwaliteitsgarantie

Behoudens in geval van aanneming tegen een vaste som zijn de navolgende bepalingen van toepassing: a) Indien de prestaties van ZZP’er onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen, zijn Femi B.V. en haar Opdrachtgever, zonder dat daarvoor door hem het tarief verschuldigd zal zijn, binnen 16 werkuren bevoegd om ZZP’er te verzoeken de werkplaats te verlaten. Dit is de zogenaamde 16-uur kwaliteitsgarantie. Indien een Opdrachtgever dit verzoek indient, kan ZZP’er geenenkele aanspraak maken op vergoeding van deze 16 uren. b) Deze 16-uurs kwaliteitsgarantie geldt opieder werk en start telkens bij een nieuw project. c) De opzegtermijn van ZZP’er bedraagt 1 week, tellend vanaf vrijdag in de week van opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Wanneer ZZP’er deze opzegtermijn niet in acht neemt, verbeurt ZZP’er een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 40 manuren voor het geldende uurtarief (of de aanneemsom). Zulks onverminderd de mogelijkheid voor Femi B.V. tot het verhalen van de geleden schade op ZZP’er als gevolg van het niet nakomen van de opzegtermijn. d) Wanneer ZZP’er zich in geval van ziekte (niet aantoonbaar) ziek heeft gemeld bij zijn contactpersoon/projectbegeleider van Femi B.V. alsmede de Opdrachtgever, is de bovengenoemde bepaling in lid d omtrent de opzegtermijn tevens van toepassing. e) Als werkbare dagen worden beschouwd alle dagen behalve: i. iedere zaterdag en zondag; ii. dagen waarop sprake is van verlet wegens onwerkbaar weer, een staking, het in werking zijn van een rampenplan, de afkondiging van de noodtoestand of ontregeling van het openbare leven door grootschalige communicatie-, energie-, of transportproblemen.


9. Niet – Tijdige Betalingen

In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever aan Femi een 1,5 % rente per maand en 15 % buitengerechtelijke kosten verschuldigd.


10.Geschillen en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Femi B.V. en haar Opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, kunnen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van Femi B.V.zich tot andere relatief bevoegde rechter te wenden. Op alle overeenkomsten van Femi B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing